Статут

І.Загальні Положення

1.1. Благодійна організація «Козятинське районне громадське товариство батьків інвалідів «ДОМ»»  (скорочена назва «КРГТБІ «ДОМ») створена відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян», Закону  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», яка об’єднує  зусилля батьків та родичів дітей-інвалідів чи фахівців, чия діяльність пов’язана із захистом прав, реабілітацією та соціальною адаптацією осіб з обмеженими можливостями.  у справі сприяння захисту конституційних прав дітей-інвалідів, підвищенню їх ролі і соціального статусу в суспільстві.

1.2. Благодійна організація «Козятинське районне громадське  товариство батьків інвалідів «ДОМ»» (надалі Товариство) є добровільна  неполітична та неприбуткова благодійна громадська організація, яка здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Закону України «Про об'єднання громадян», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», інших чинних законодавчих актів та цього Статуту.

1.3. В діяльності Товариства можуть брати на добровільних засадах громадяни України, громадяни інших держав, юридичні особи, комерційні та громадські організації України та закордонні організації.

1.4. Товариство  може вступати в громадські /неурядові/ організації в  та за її межами, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди для проведення статутної діяльності, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Товариства.

1.5. Товариство  здійснює свою діяльність в Козятинському районі та місті Козятин.

1.6. З моменту реєстрації Товариство є юридичною особою,   може володіти власним майном, мати власний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням,  а також розрахунковий та валютний рахунки в установах банків.

Зразки печатки, штампів та символіки реєструють в установленому законом порядку.

1.7. Товариство  має право в установленому законом порядку висувати кандидатів в депутати до органів місцевого самоврядування.

1.8. Статут Товариства приймається та затверджується на Загальних Зборах.

1.9. Зміни і доповнення в Статут приймаються на загальних зборах товариства і реєструються в органах юстиції.

1.9. Юридична адреса Товариства : вул.Гагаріна, буд.15,  с. Махаринці Козятинського району Вінницької області.

 

2. Мета та завдання Товариства. Форми його діяльності

 

2.1. Головною метою Товариства є сприяння інтеграції дітей з обмеженими можливостями у суспільство, конституційний захист прав дітей та сімей, в яких вони виховуються, медико-соціальна, психологічна реабілітація, творчий і інтелектуальний розвиток вказаної категорії дітей та молоді, культурне та духовне збагачення особистості, підвищення їх ролі й соціального статусу в суспільстві.

2.2. Метою діяльності  Товариства є розробка та втілення в життя окремих заходів , проектів та програм, спрямованих на захист прав інвалідів та членів їх сімей. Реабілітація та соціальну адаптація осіб з обмеженими можливостями, а також їх родин.

2.3. Товариство ставить перед собою такі завдання:

- Привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем інвалідів та інших осіб із обмеженими можливостями та їх родин;

- Налагодження фахових, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями, благодійними фондами ( у тому числі, закордонними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;

-   Представництво і захист конституційних прав та законних інтересів дітей-інвалідів та інвалідів;

-    Сприяння формуванню позитивної суспільної свідомості щодо ставлення до громадян-інвалідів;

-   Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, попередження всіх форм дискримінації щодо інвалідів та порушення їх прав;

-      Проведення культурно-спортивних  та розважальних заходів для родин, в яких виховується дитина з обмеженими можливостями;

 • Сприяння проведенню медичної та  фізичної реабілітації для дітей-інвалідів та інвалідів;
 • Сприяння організаціям та окремим особам, що діють в галузі освіти, соціальної роботи та медично- психологічної допомоги родинам, де є інвалід;
 • Підняття питання про отримання професії та працевлаштування дітей та дорослих з обмеженими можливостями, враховуючи інтелектуальні та фізичні можливості вказаної категорії;
 • Надання матеріальної (гуманітарної)допомоги;
 •  Здійснення благодійних заходів.

2.4. Для досягнення статутних цілей та завдань Товариство   в установленому законом порядку:

- отримує організаційну, інформаційну та матеріальну підтримку від організацій та окремих громадян;

- організує проведення соціальних, педагогічних досліджень з метою вивчення потреб сімей, які мають дитину з обмеженими можливостями. Бере в них безпосередню участь та доводить отримані результати до зацікавлених організацій, що опікуються зазначеною групою інвалідів, а також громадськості;

- розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі; бере участь у радіо - та телепередачах;

- створює та сприяє функціонуванню гуртків, творчих майстерень за інтересами і можливостями дітей - інвалідів;

- організовує виставки, ярмарки, конкурси та інші благодійні акції;

- проводить тренінги, спрямовані на підтримку сім'ї, де виховується дитина-інвалід;

- створює групи спілкування (за інтересами); обмін батьками досвідом;

- групові заняття для інвалідів за рахунок членських внесків: «Умілі руки», з прикладної творчості, малювання, трудотерапія, інші;

- групові заняття для дітей-інвалідів з самообслуговування:

- тренінги для дітей – інвалідів по підняттю самооцінки особистості;

- організовує екскурсії, активний відпочинок та паломництво родин дітей-інвалідів та інвалідів дитинства як в Україні, так і за її межами;

- організація семінарів  по формуванню у батьків позитивного ставлення до ідеї незалежного життя молодого інваліда у громаді;

- навчання навичкам самопредставництва інтересів – заняття інтегрованих груп із залученням волонтерів;

- консультації психолога, логопеда, соціального працівника;

- організація і проведення свят.

 

3.Членство в товаристві

 

3.1. Членство в Товаристві є добровільним.

3.2. Членами Товариства можуть бути: батьки дітей – інвалідів, діти - інваліди, інваліди з дитинства, члени їх родин, що підтримують Статут Товариства.

3.3. Вступ  до Товариства здійснюється на основі письмової заяви і заповнення  анкети.

3.4. Особи - не інваліди, найближчі родичі інвалідів, які бажають приймати активну участь в роботі товариства і надають матеріальну допомогу, можуть бути членами «Групи підтримки» і являються повноправними членами товариства.

3.5. Вихід із Товариства може здійснюватись або добровільно, або за рішенням загальних зборів Товариства у випадку, якщо дії члена Товариства суперечать Статуту.

3.6. Члени товариства мають  внести вступні внески і сплачують щорічні внески в сумі, визначеною Правлінням Товариства.

Члени Товариства можуть бути звільнені  від   сплати членських внесків за рішенням правління, граничний вік вступаючого не обмежується.

 

4. порядок  створення і діяльності

статутних органів

 

4.1.Органами управління Товариства є : Загальні збори; Правління Товариства; Ревізійна комісія.

4.2. Вищим координаційним органом Товариства є Загальні збори його членів чи їх представників, які проводяться один раз на рік .

 Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини загальної кількості членів Товариства.

4.3.Звітно-виборчі збори проводяться щорічно.

Щорічні загально-виборчі збори оцінюють поданий правлінням звіт про цього роботу за звітний період; затверджують план роботи на наступний рік; приймають рішення про започаткування нових проектів; затверджують доповідь ревізійної комісії.

Загальні та загально-виборчі збори є правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина членів Товариства.

Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж дві третини присутніх членів Товариства та уповноважених представників. Голосування може бути відкритим або таємним.

4.4. Загальні збори мають право розглядати будь-які питання діяльності товариства. До виняткової компетенції відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності товариства;

- обрання голови правління;

- обрання ревізійної комісії;

- заслуховування звіту про діяльність товариства, його правління та ревізійної комісії;

- затвердження витрат на утримання штатного апарату товариства;

- визначення порядку розпорядження матеріальними ресурсами та грошовими коштами товариства

4.5. Загальні збори мають право прийняти рішення про передачу при необхідності частини своїх повноважень Правлінню Товариства.

4.6.Загальні збори мають право на прийняття рішення про  припинення діяльності Товариства.

4.7. Позачергові збори Товариства скликаються по розпорядженню голови правління, 2/3 кількості  членів правління чи по вимозі ¼ загальної кількості членів товариства.

4.8. Роботою Товариства керує Правління Товариства, що обирається під час щорічних звітно-виборчих  зборів. Обраним в Правління є той, за кого проголосувало більше половини голосуючих на загальних зборах.

4.9. Правління Товариства складається із голови правління, секретаря та членів правління. Кількість членів правління визначають щорічні звітно-виборчі збори.

Рішення про розподіл обов’язків приймає Правління під час свого засідання. Правління Товариства приймає рішення про розробку проектів, участь у них членів Товариства, про витрати коштів Товариства згідно з його цілями та завданнями, створює тимчасові комісії,  затверджує кількісний склад та умови праці залучених до роботи в Товаристві працівників; затверджує зразки печатки, штампів та символіку Товариства.

4.10. Правління Товариства:

- організує проведення  зборів;

- визначає структуру Товариства;

- здійснює прийом у члени Товариства шляхом затвердження загального списку прийнятих Товариством та затверджує суму вступних та річних членських внесків;

- встановлює зразок посвідчення члена Товариства;

- приймає рішення про засоби масової інформації, про входження Товариства до міжнародних організацій та виходу з них;

- вносить зміни і доповнення в Статут Товариства;

- обирає керівників комісій і секторів по напрямкам діяльності  Товариства:

* по роботі з дітьми –інвалідами та їх батьками;

*по медичній та оздоровчій роботі з інвалідами;

*по соціальним, культурним і побутовим питанням інвалідів;

*по професійній підготовці, перекваліфікації і працевлаштуванні    інвалідів;

*по правовому захисту інвалідів та їх адаптації;

- затверджує керівників, які очолюють виробничі підрозділи Товариства та заслуховує звіт про їх роботу.

4.11. Дообрання нових членів проводиться по рішенню Правління з послідуючим затвердженням його нових членів на Зборах.

4.12. Засідання правління проводиться не рідше одного разу на квартал, а також у разі необхідності.

4.13. Голова правління  Товариства  обирається Правлінням Товариства на своєму засіданні терміном на 5 років.

 Голова правління має право:

- самостійно вирішувати питання діяльності Товариства за виключенням тих випадків, які знаходяться в компетенції загальних зборів та правління;

- призначати перших керівників структурних підрозділів;

- без доручення діяти від імені товариства, відстоювати його інтереси у всіх державних і громадських організаціях;

- заключати договори та угоди;

- видавати доручення, відкривати та закривати рахунки в банках;

- видавати накази та розпорядження;

- одержувати кредити.

- купувати і орендувати майно та будівлі;

- розпоряджатися кредитами та фінансами, пред'являти чеки, відповідати в судах і арбітражних інстанціях;

4.14. Голова Правління очолює роботу Правління, подає пропозиції про розподіл обов’язків між членами Товариства; підписує документи від імені організації.

4.15. Голова Правління репрезентує Товариство в усіх інстанціях від імені організації, укладає договори, щорічно звітує перед загальними зборами про роботу правління.

4.16. Питання про дострокові перевибори Голови Правління Товариства може бути висунутим самим Головою або за ініціативою не менше 51% учасників Загальних Зборів Товариства.

4.17. В разі відсутності Голови його функції виконує секретар Правління.

4.18.  До компетенції секретаря Товариства належить:

         - ведення документації Товариства;

- облік вхідної і вихідної документації, кореспонденція;

- укладання і подання звітів.

4.19. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) чоловік обирається на установчих зборах терміном на 5 років.

Ревізійну комісію очолює Голова Ревізійної комісії, який обирається її членами терміном на 5 років. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення за умови присутності всіх членів комісії. Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів  присутніх. Організаційною формою діяльності ревізійної комісії є засідання та перевірки. Засідання проводиться в зв’язку з необхідністю. Перевірка діяльності Товариства проводиться один раз на рік, або, у виняткових випадках, за рішенням Загальних зборів.

 До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка  діяльності членів Правління Товариства та відповідність витрат коштів Статуту, меті та завданням конкретних цільових програм;

- представляти звіт і висновки Загальним зборам щодо оцінки діяльності Правління та у разі необхідності висловлювати рекомендації стосовно усунення недоліків;

- відповідати та звітувати про свою діяльність і результати перевірки тільки перед Загальними зборами;

- для здійснення своєї діяльності мати право доступу до будь-яких фінансово-господарських документів.

Члени правління Товариства не можуть входити до складу ревізійної комісії. Доповідь ревізійної комісії затверджується на звітно-виборчих зборах.

5. Права і обов’язки членів товариства

 

5.1. Член Товариства має право:

5.1. Обирати і бути обраним в керівні і контролюючі органи Товариства.

5.2. Брати участь у вільному, діловому обговоренні питань, що розглядаються на загальних зборах представників Товариства.

Подавати пропозиції в правління щодо конкретних проектів або вносити їх на загальні збори у разі незгоди з рішенням правління.

5.3. Брати участь у засіданні правління Товариства з правом дорадчого голосу.

5.4. Вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Товариства.

5.5. Критикувати керівництво Товариства і окремих його членів; ставити питання перед правлінням про позачергове скликання зборів.

5.6. Всебічно сприяти Товариству з питань освіти, профорієнтації, покращенню побутових умов та іншої допомоги інвалідам, відповідно до можливостей Товариства.

5.7. Брати участь у заходах, організованих Товариством.

5.8. Отримувати інформацію про діяльність Товариства;

5.9. Користуватись в установленому порядку приміщенням товариства, інвентарем, обладнанням колективного користування.

5.10. Особисто брати участь у засіданнях правління Товариства, де розглядаються питання його діяльності або поведінки.

5.11. Член Товариства зобов’язаний:

- виконувати Статут Товариства;

- сплачувати вступні та щорічні членські внески;

- показувати приклад сумлінного відношення до обов’язків, бути дисциплінованим, займати активну життєву позицію;

- регулярно займатись фізичними вправами, спортом, укріплювати здоров'я;

- розширювати кругозір суворо дотримуватись  норм суспільної моралі боротися за здоровий спосіб життя, розвивати принципи колективізму та дружби;

- берегти майно Товариства.

5.12. Вибуття із членів Товариства:

Порушення Статуту  Товариства, заборгованість у сплаті членських внесків більше чим за рік, недисциплінованість, а також здійснення проступків, компрометуючих товариство інвалідів, виноситься на розгляд правління.

Правління може винести попередження члену товариства або винести догану.

Питання про виключення із членів товариства є крайньою мірою і вирішується на правлінні з подальшим затвердженням на Загальних Зборах.

 При розборі таких питань проявляється максимум обережності, товариської турботи і уважного розгляду обґрунтованості обвинувачення.

 

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна центру

 

6.1. Кошти Товариства складаються з:

- вступних і членських внесків Товариства;

- коштів та іншого майна, переданих Товариству засновниками або державою;

- добровільних пожертв, дарунків, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних організацій і громадян, фондів та юридичних осіб;

- благодійної (гуманітарної) допомоги;

- проведення концертів, виставок, фестивалів, ярмарок;

- кредитів банків;

- інших надходжень, не заборонених законом.

6.2. Товариство може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.3. Товариство може мати власне рухоме та нерухоме майно, а також кошти, які зберігаються на рахунках в установах банків.

6.4. Кошти Товариства витрачаються на:

-  фінансування проектів, здійснюваних згідно із статутними  цілями та завданнями;

- проведення культурно-масових, лікувальних, оздоровчих, освітніх і спортивних заходів;

- соціальний захист інвалідів;

- задоволення інших соціальних проблем, визначених Правлінням та Головою;

- на фінансування діяльності Товариства, повернення фактичних видатків працівникам, які виконували доручення організації;

- проведення конкурсів, виставок, семінарів, лекцій, тренінгів, тощо;

- на організаційно-господарські потреби і заходи тощо.

6.5. Видатки Товариства здійснюються при наявності  підпису Голови Правління Товариства.

6.6. Кошти Товариства знаходяться у розпорядження Правління Товариства і використовуються самостійно, не підлягають вилученню.

6.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється згідно законодавства.

Ревізійна комісія:

 • Обирає голову і секретаря;
 • перевіряє виконання Статуту Товариства;
 • перевіряє стан фінансово-господарської діяльності та правильність використання грошових коштів Товариства;
 • перевіряє об’єктивність та своєчасність розгляду скарг, заяв та пропозицій членів товариства, приймає по ним рішення;
 • приймає участь у обстеженні житлово-побутових умов інвалідів - членів Товариства.

Члени ревізійної комісії мають право:

 •  залучати до своєї роботи громадськість;
 •  брати участь у всіх засіданнях керівних органів товариства з правом дорадчого голосу;
 • вносити пропозиції по результатам перевірок і контролювати їх виконання;

6.8.  Доходи або майно Товариства не підлягає розподілу між його членами і не може бути використаним для вигоди будь-якого окремого члена  Товариства, його посадових осіб (окрім оплати їх праці та відрахувань на соціальні та господарські заходи).

 

7. Зміни і доповнення до Статуту Товариства

 

7.1.Зміни і доповнення до Статуту Товариства подаються до розгляду членами  Товариства та приймаються на загальних зборах Товариства на умовах, описаних у пункті 4.3. цього Статуту.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту приймають і затверджують Загальні Збори. Ухвалення рішень про внесення змін і доповнень до Статуту проводять шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів від кількості присутніх. Один член Товариства має право одного голосу.

7.3. Внесені зміни і доповнення до Статуту вважаються чинними  з моменту їх реєстрації.

 

8. Припинення, реорганізація  та ліквідація товариства

 

8.1. Здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів Товариства або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством

8.2. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації, саморозпуску, примусового розпуску.

8.3. Реорганізація Товариства здійснюється згідно його Статуту.

8.4. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі Статуту або рішення суду.

8.5. Для проведення планової ліквідації Товариства за рішенням загальних зборів членів Товариства створюється ліквідаційна комісія.

8.6. При ліквідації кошти, майно, активи Товариства передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до бюджету.

 

 

 

Голова Зборів                                       Яковлєва Т.В.

 

Секретар Зборів                                   Шмагель І.В.

,